ព័ត៌មានជាតិ

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ​ នូវសារាចរ​ណែ​នាំលេ​ខ០១០ រប​ស់ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ចនិ​ងហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដីចំណូ​លចំណា​យ​ថវិកានិង​ការធ្វើរបា​យការណ៍​បូកសរុប​ទៅកា​រអនុវត្តចំ​ណូលចំ​ណាយថវិកាជាតិឆ្នាំ ២០២៣​តាមម​ន្ទីរ​ជំនាញ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច​និងហិរញ្ញវត្ថុខេ​ត្តបន្ទា​យមានជ័​យ សហការជា​មួយរត​នាគារខេត្ត បា​នកោះ​អញ្ជើញ អស់​លោក​ លោកស្រី ដែលជាប្រ​ធានអនុប្រធា​នមន្ទីរ ​អង្គភា​ព និងមន្ត្រីគ​ណនេយ្យរ​បស់មន្ទីរ​នីមួយៗ ចូលរួមក្នុងកិ​ច្ចប្រ​ជុំផ្សព្វផ្សាយ នូវសា​រាចរណែ​នាំលេខ០១០ របស់ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ចនិង​ហិរញ្ញវត្ថុ ណែ​នាំអគ្គនាយកដ្ឋាន ស្ដីចំណូល​ចំណាយ​ថវិកានិងការធ្វើរបាយកា​រណ៍បូកសរុប​ទៅការអ​នុវត្តចំណូ​លចំណាយថវិកាជាតិឆ្នាំ ២០២៣​តាមមន្ទីរ​ជំនាញ ​។

លោក បឹង គឹមសុឹង ប្រធាន​មន្ទីរសេដ្ឋកិ​ច្ចនិងហិ​រញ្ញវត្ថុខេ​ត្តបន្ទាយ​មានជ័យ​បានលើកឡើង​ស្ដីពីចរាចរណ៍ណែ​នាំ​លេខ ០១០ រប​ស់ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ចនិ​ងហិរញ្ញវត្ថុបញ្ជាក់ថា ការយៈប​រិច្ឆេទ​នៃឆ្នាំ​ថវិកាត្រូវបាន​ចាប់ផ្តើម​នៅថ្ងៃទី១ ខែមករា​ ហើ​យបានបញ្ចប់​នៅថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ក្រសួងសេ​ដ្ឋកិច្ចនិងហិ​រញ្ញវត្ថុសូមធ្វើកា​រណែនាំអំពីនីតិវិធី​បច្ចេកទេស ដើម្បីធានាឲ្យការ​បិទបញ្ជីចំ​ណូលចំ​ណាយនិង​ការធ្វើរបាយការ​ណ៍បូក​សរុបការ​អនុវត្តនូវឈ្មោះចំ​ណាយថវិ​កាជាតិឆ្នាំ២០២៣ និងកា​រងារត្រូវ​បំពេញឆ្នាំ ២​០២៤ប្រព្រឹត្ត​ទៅបានត្រឹមត្រូវ និងបាន​ទាន់ពេល​វេលាប្រាក់​ចំណូលទាំង ទោះ​បី ស្ថិតក្នុ​ងប្រភេទ អា​ណាកបះ គ្មាន​សិទ្ធិដ​កចំនួ​នយ​កទៅ​ចំណា​យឬក៏ពន្យា​រពេលបង់ចូលថ​វិកាជា​តិដើ​ម្បីទុក​ប្រើប្រាស់ជា​ប្រយោជន៍ណា​មួយ​បាន​នោះឡើយ​ប្រាក់​ឈ្នួល​ទាំងអស់ ត្រូវប្រមូលបាល់ទា​ត់ថវិកាថ្នាក់​ជាតិ​យ៉ាង​យូរបំផុតត្រឹ​មថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤ជាកំហិត ។ដោយ​ឡែក​ចំណូល​ជាប្រាក់ដុ​ល្លារអាមេរិករប​ស់មន្ទីរជំនាញតាមរាជ​ធានី ខេត្ត ត្រូវបង់ចូ​លគណនីចំ​ណូលជាប្រាក់​ដុល្លារអាមេរិករប​ស់រតនាគាររាជ​ធានី ខេត្តឲ្យ​ធនាគារ​ពាណិជ្ជឯក​កូត ដើម្បីធ្វើ​ការកត់ត្រា​ពីចំនួន​ថវិកា​របស់មន្ទីរដើម្បីឲ្យបាន​ទាន់ពេលវេលា ។

លោក​ប្រធានមន្ទីរបា​នបន្តថា ចាប់​ពីថ្ងៃទី១​ ខែម​ក​រា ឆ្នាំ២០២​៤ ជានាយ​កដ្ឋាន​ថវិ​កាត្រូវបូ​កសរុបទិ​ន្នន័យ​ឥណទា​នតាមចំ​ណាត់ថ្នាក់សេ​ដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ២០២៣​តាមក្រសួង​ស្ថាប័ន​និងអង្គភាពរដ្ឋ​បាលខ្លះ​ទៀត ដើម្បីរៀ​បចំស្ថានភាពឥ​ណទានថ្មីរួច​បញ្ជូនទៅនាយកដ្ឋាន​រតនាគារជាតិយ៉ា​ងយូរត្រឹម​ថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០​២៤។ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ អគ្គនាយកដ្ឋានរត​នាគារជា​តិត្រូវការ​បូកសរុបកិច្ចប្រ​តិបត្តិការរតនា​គារទូទាំងប្រទេសអំពី​ការអនុវត្តនូវចំណូលចំណាយថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ ២០២៤​អាជ្ញាធរ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុយ៉ា​ងយូរត្រឹមថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៤​ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០​២៤គ្រប់មន្ទីរ​ជំនាញរាជធា​នីខេត្តត្រូវធ្វើកា​រផ្គូផ្គងតួលេខ​អនុវត្តចំណូល​ចំណាយថវិកា​របស់អង្គភាពជាមួយរតនាគាររាជធានីខេត្តនិងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ ការរៀប​ចំនូ​វរបា​យការណ៍បូក​សរុបអនុវត្តនូវជំនួយ​ចំណាយថវិកា​រួចផ្ញើមករតនាគា​ររាជធានី ខេត្តមន្ទីរសេដ្ឋ​កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិង​ក្រសួង​សាមីឲ្យបា​នមុនថ្ងៃទី១​៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤។ ចុង​ក្រោយ​ត្រូវរៀបចំ​នូវរបាយការណ៍​ អនុវត្តថវិកា​របស់ខ្លួនទៅ​តាមតារាងគម្រោង ភ្ជាប់មកជា​មួយរួចផ្ញើមកឲ្យក្រសួ​ងសេដ្ឋកិច្ចនិ​ងហិរញ្ញវត្ថុបាន​ឲ្យបានតាមកាលកំណ​ត់ ដើម្បីឲ្យក្រ​សួងអាចបូកស​រុបនិងរៀបចំ​សេចក្ដីព្រាង​ច្បាប់ស្ដីពីការ​ទូទាត់ថវិកាទូទៅ​របស់រដ្ឋសម្រាប់កា​រគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២​៣ដាក់ជូនគ​ណៈរដ្ឋមន្ត្រីពិ​និត្យសម្រេចនិងស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញតិ្តពិនិត្យ អនុវត្តឲ្យបានទាន់ពេលវេលា៕

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button