ព័ត៌មានជាតិ

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ទទួលជួបពិភាក្សាកា​រងារ​ជាមួ​យក្រុម​ហ៊ុន China Siwei Surveying and Mapping Technology ដែលជាប្រ​តិបត្តិករផ្កា​យរណបឈា​នមុខគេមួយក្នុងកា​រផ្ត​ល់សេវាប្រមូល និងប្រើប្រាស់ទិ​ន្នន័យភូមិសាស្ត្រ

នាថ្ងៃទី១៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៤ នៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រសួ​ងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន China Siwei Surveying and Mapping Technology ដែលជាប្រតិបត្តិករផ្កា​យរណប​ឈានមុខ​គេមួយក្នុងកា​រផ្តល់សេវាប្រមូល និងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យភូមិសាស្ត្រ។

ក្រុមហ៊ុន China Siwei មានផ្កាយរណបចំនួន ៤០ គ្រឿងក្នុងគន្លងតារាវិថី ដែលផ្តល់ជូននូវទិ​ន្នន័យពី​ផ្កាយ​រណបដ៏ទូលំទូលាយបំផុត។

#កអក #ករសងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ #សេវាគាប់ចិត្ត

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button