ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់ បានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ និងគាំទ្រចំ​ពោះកិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិការជាមួយវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍​បៃតងស​កល Global Gre​en Growth Institute (GGGI) លើទ​ស្សន​ទានសំ​ខាន់ៗពា​ក់ព័ន្ធអគារបៃតង ​(green building) និងកា​ររៀបចំក្រុង​ដែលមានការបំ​ភាយកាបូនទា​បបំផុត (low carbon urban design) ដើម្បីការរ​ស់នៅប្រក​បដោយសុខ​ដុមក្នុងទី​ក្រុងទំ​នើប ស្អាត ឆ្លាត នៃសង្គមសហសម័យក្រោមម្លប់សន្តិភាព

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ បានលើកទឹកចិត្តក្នុងការស្វែងរកប្រភពហិរញ្ញប្បទានបៃតង (green finance) ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការរៀបចំក្រុង និងនគរូបនីយកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

នេះ​ជាការ​លេីកឡេីងរប​ស់ឯកឧត្តមឧ​បនាយករដ្ឋ​មន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​រៀបចំដែនដីនគរូប​នីយកម្ម និងសំណង់កិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាងវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍បៃតងសកល លោកស្រី Kim Shomi នាថ្ងៃទី​២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នៅក្រ​សួងរៀបចំ​ដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់។

#ការរៀបចំក្រុង #នគរបនីយកម្ម #ទក្រុងវៃឆ្លាត #សោភ័ណភាព #សវត្ថិភាព #គណភាព

#ខេត្ត កំពង់ ចាម #មនទីរ រៀប ចំ ដែនដី នគរ រូប នីកម្មនិងសំណង់ខេត្តកំពង់ចាម #ដធ្លី #សណង់ #កអក#សទ្ធិ សុខសុវត្ថិភាព តាម ផ្លូវ ច្បាប់ #ករសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់

#MLMUPC

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button